Σειρά πρωτοβουλιών που ξεχωρίζουν από το Γυμνάσιο -Λύκειο των εκπαιδευτηρίων Θεοδωρόπουλου: SandMap (ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ)

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπoυλου συμμετέχουν στη σύμπραξη υλοποίησης του έργου: SandMap: Απτό διαδραστικό εργαλείο κατανόησης του τρισδιάστατου χώρου προσαρμοσμένου σε δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού τουρισμού. Το έργο συντονίζει η Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και συμμετέχει και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης.

Αντικείμενο του έργου στο οποίο θα συμβάλουν εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων αποτελεί η ανάπτυξη πρωτότυπου συστήματος οπτικοποίησης, διάδρασης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων στο τρισδιάστατο χώρο με απώτερο στόχο την στήριξη διαδραστικών ασκήσεων στους τομείς της Γεωγραφίας, Ιστορίας, Φυσικής, Μηχανικής, κ.ά. και την ανάπτυξη της χωρικής νοημοσύνης των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) [κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00896).